Nasze usługi Nasze usługi

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

USŁUGI KSIĘGOWE

Prowadzenie księgowości:

 • ksiąg handlowych, w tym opracowywanie polityki rachunkowości firmy i zasad obiegu dokumentów księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencja ryczałtu
 • ewidencja karty podatkowej
 • prowadzenie innej ewidencji, w tym VAT, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , itp.
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
 • sporządzanie i dostarczanie do organów podatkowych deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi w zakresie bieżącej obsługi księgowo-podatkowej
 • wyprowadzania zaległości podatkowych i księgowych

PROWADZENIE SPRAW PRACOWNICZYCH

Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia np. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp
 • kompletowanie dokumentacji w celu ustalenia kapitału początkowego
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
 • doradztwo kadrowe

Obsługa płacowa:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie i dostarczanie do organów podatkowych informacji PIT - 4R, PIT-40
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT - 11

PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZUS

 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • sporządzanie deklaracji ZUS, RMUA
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

POMOC PRZY URUCHAMIANIU I LIKWIDACJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Uruchamianie działalności gospodarczej:

 • wybór odpowiedniej formy prawnej i sposobu rozliczania wykonywanej działalności
 • dokonywanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • rejestracja w Urzędzie Statystycznym (REGON)
 • wniosek o nadanie NIP
 • aktualizacja danych firmy

Likwidowanie działalności gospodarczej:

 • analiza skutków likwidacji działalności gospodarczej
 • przeprowadzenie likwidacji działalności gospodarczej
 • sporządzanie deklaracji, zawiadomień do odpowiednich urzędów

INNE USŁUGI

 • sporządzanie biznes planów
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania
 • pomoc przy sporządzaniu wniosków kredytowych, leasingowych
 • pomoc przy uzyskaniu dotacji
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego
 • sporządzanie i dostarczanie do PFRON deklaracji miesięcznych i rocznych